Chcete uplatnit dotaci na:
Dotace s LIONS CZ

Provedeme zdarma dotační audit Vaší společnosti!
Sledujeme aktuality kolem dotací za Vás. Provedeme analýzu Vaší společnosti, Vašich podnikatelských plánů a vytipujeme pro Vás vhodné dotační tituly. Zjistíte tedy, na co a jak velkou dotaci byste mohli získat a pak se můžete rozhodnout, zda některou dotaci využijete.


Přehled dotací OP PIK

  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Stáhněte si příručku
Vaše jméno
E-mail


Články a novinky
Přehled aktuálních dotací
Články a novinky
Přehled stavu žádostí v OP PI

příspěvek k OP PI - aktualizace 18.1.2015 

V příloze naleznete tabulku, která přehlednou formou prezentuje:
 • počty žádostí na jednotlivé výzvy programů
 • požadovanou výši finančních prostředků ze strany žadatelů
 • alokovanou výši finančních prostředků
 • počty schválených žádostí
 • počty vydaných Rozhodnutí
 • proplacené finanční prostředky příjemcům.

Dokument budeme pravidelně aktualizovat.


Inovační vouchery pro výzkum a vývoj

informace o programu  - aktualizováno 1.7.2014


Zde najdete informace o možnosti podpory výzkumu a vývoje prostřednictvím Inovační voucherů v Jihomoravském kraji, kraji Vysočina a v rámci hlavního města Prahy.


Příjem žádostí pro Prahu je přesunut na září 2014.

Příjem žádostí pro Jihomoravský kraj a Vysočina byl zatím ukončen.
 
Účelem této dotace je podpořit spolupráci malých, středních i velkých podniků s vysokými školami, univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi související s přístupem k know-how, jeho využitím a s aplikovaným výzkumem a vývojem.

Spolupráce je podporována zejména v těchto oblastech - nákup znalostí s cílem vývoje produktu či služby, testování, měření, použití výzkumného zařízení, návrh či zhotovení prototypu, analýzy vhodnosti použití materiálu, design produktu či tvorby podnikatelského plánu k inovativnímu produktu.

Maximální výše voucheru je:
 • pro kraj Vysočina 200 tis Kč
 • pro Jihomoravský kraj 100 tis Kč
 • pro Prahu 200 tis Kč

Bližší informace naleznete v přílohách.
Pro region Praha pod tímto odkazem:
http://www.iprpraha.cz/cs/clanek/719/inovacni-vouchery-vse-o-vyzve


Poradenství v rámci tohoto projektu poskytujeme zdarma, stačí když napíšete Váš záměr do kontaktního formuláře nebo napíšete na email projektyesf@lionscz.cz.Informace Jihomoravský kraj


Informace kraj Vysočina

Nová definice pro jednotný podnik

příspěvek k OPPI - zveřejněno 29.5.2014

Finišují práce na přípravě operačního programu pro období 2014-2020. Finální podoba by měla být známa do června 2014, do července by tento OP měl být schválen EK.

Co je novinkou pro období 2014-2020 je skutečnost, že de minimis se nově nevztahuje na jednotlivé IČ, ale posuzuje se ve vztahu k tzv. jednotnému podniku, odkaz na definici najdete níže v příloze.


V praxi to znamená, že pokud je konglomerát majetkově propojených firem, pak de minimis 200 000 EURO platí to celý tento konglomerát dohromady.Prodloužení přijmu žádostí do programu Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

příspěvek k OPŽP - zveřejněno 18.4.2014

Došlo k prodloužení přijmu žádostí do programu Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Nově je termín podání žádosti do 30.6.2014. Využít jej můžete například jako zemědělec s živočišnou výrobou, pokud uvažujete o nákupu pluhu, rozmetadla, nakladače apod. Více informací na stránce Snižování emisí čpavku


Zamyšlení nad dotacemi a informace do budoucna

příspěvek k OP PI  - zveřejněno 10.4.2014


V roce 2013 skončil první celý sedmiletý cyklus (2007-2013) dotací pro ČR. ČR v něm dostala k dispozici přibližně 800 mld. Kč.

Díky pravidlu n+2 musí být vyčerpány finanční prostředky nejpozději do roku 2015 (přesná definice: každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do dvou let od přijetí tohoto závazku; do konce druhého roku po roce přijetí závazku. V opačném případě může Evropská komise část závazku, který nebyl uhrazen platbou na účet, nebo na něž neobdržela žádost o platbu, zrušit).

V následujících 2 letech tak ČR musí předložit Evropské komisi přibližně 400 mld. Kč k proplacení. Je tak možné, že desítky mld. Kč zůstanou definitivně nedočerpány. Největší potíže mají operační programy Životní prostřední a Doprava. To jsou přitom programy, které mají pro ČR strategický význam a které by úspěšným čerpáním mohly zlepšit životní úroveň nám všem.

I v operačním programu Podnikání a inovace hrozí nedočerpání 1,5 mld. Kč, proto se tak překotně vyhlašovaly a vyhlašují poslední výzvy v rámci programů Inovace a chystaného Rozvoje a Potenciálu.

Ale to je vše přítomnost či blízká budoucnost, otázka je, co nás čeká dál.

Již nyní je známo, že pro podnikatele, bude opět vyhlášen speciální operační program – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. I pro období 2014-2020 v něm bude dostatečné množství finančních prostředků (cca 5 mld. EURO), které bude rozděleno na tyto podporované oblasti (tzv. osy):
 • Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 • Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
 • Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
 • Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Maximální výše možné dotace však klesne minimálně o 5 %, podle dostupných informací, tak budou mít velké podniky maximální dotaci 25 %. ČR bude mít ještě jednání, zda vůbec budou velké podniky pro dotační období 2014-2020 podporovány.

Pro všechny operační programy bude platit, že se zavede nový informační systém, prostřednictvím kterého se budou podávat žádosti o dotace. Nebude to tedy ani aplikace e-Account, ani aplikace Benefit7, jak tomu bylo dosud.

Výzvy pro podávání žádostí z programovacího období 2014-2020 zřejmě letos vyhlášeny nebudou, více by mělo být známo na podzim letošního roku.

Jednotlivé výzvy by měly být soustředěny nově na jednom místě pro všechny operační programy a měly by být v dostatečném předstihu avizovány.

Také je prezentována velká snaha Ministerstva pro místní rozvoj ČR sjednotit metodiky (např. pro výběrové řízení) tak, aby se veškeré operační programy řídily dle stejných metodik.

Cílem je tyto metodiky zjednodušit (MMR ČR připravuje kompletně nový zákon o veřejných zakázkách) a poučit se tak z minulého období.

I přes výše uvedené je již nyní jasné, že i v budoucím programovacím období bude dáván důraz na kontrolu dodržování podmínek a správnosti v rámci dotačního managementu.

Z této skutečnosti vyplývá, že i nadále bude poptávka po komplexních službách poradenských agentur, které dokáží klientům garantovat dodržení všech podmínek včetně vlastní odpovědnosti za provedenou práci.

V rámci informací o aktuálním stavu a budoucí podobě OP PIK se v těchto dnech konají semináře pořádané Ministerstvem obchodu a průmyslu na několika místech ČR.

Informace z pražského semináře naleznete v přiložené oficiální prezentaci na konci tohoto článku.

Prezentace shrnuje současné čerpání OP PI, sděluje nejčastější chyby při výběrovém řízení a žádosti o platbu, dále prezentuje výhled do budoucna - představení OP PIK a jeho 4 prioritních os.
K budoucnosti OP PIK jsou zajímavé stránky: 51,52, 55, 57, 58, 63.


V případě Vašich dotazů nás klidně kontaktujte.


Aktualizace desatera v OP LZZ

příspěvek k OP LZZ  - zveřejněno 31.3.2014


Ke dni 1.4. 2014 dochází k drobným úpravám v rámci tzv. desatera pro příjemce dotace v OP LZZ. Změny jsou způsobeny přijetím nového Občanského zákoníku a zásadní věci nemění. Aktuální dokumenty si můžete stáhnout na stránce OP Lidské zdroje a zaměstnanost jako nejčastěji hledané přílohy.


Plán výzev v OPŽP

příspěvek k OPŽP - zveřejněno 28.2.2014

Byl oficiálně zveřejněn plán výzev v Operačním programu životního prostředí na rok 2014.  Pokud jste zemědělec s živočišnou výrobou doporučujeme se podívat konkrétně na program Snižování emisí čpavku. Více informací pod odkazem.

Příjem žádostí do programu Snižování emisí čpavku
je od 3.3. do 15.4. 2014.

Úprava podmínky u změny statusu z MSP na velký podnik

příspěvek k OP PI  - zveřejněno 1.1.2014


Pokud nastane u příjemce dotace změna statusu MSP na velký podnik (prahové hodnoty pro počet zaměstnanců nebo finančních hodnot byly překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních obdobích), prodlužuje se tzv. doba udržitelnosti projektu ze 3 na 5 let.

Změnu statusu rozlišujeme na růst přirozeným růstem (díky rozvoji firmy máte více zaměstnanců) nebo např. fúzí. V druhém případě je nutné změnu konzultovat předem, protože může jít o porušení dotačních podmínek (riziko sankce nebo úplné odebrání dotace).

V případě Vašich dotazů nás klidně kontaktujte.

Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný start do roku 2014

Těšíme se na slyšenou i viděnou v příštím roce.


Změna definice příjemců dotace a harmonogram přípravy PRV

informace pro zemědělce - zveřejněno 23.12.2013

Na základě změny v občanském zákoníku dochází od 1.1.2014 k úpravě názvů některých právních forem. Tímto došlo rovněž k úpravě definice příjemce dotace. Bližší informace naleznete v příloze.

Zveřejňujeme také harmonogram přípravy Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020.


Definice příjemců dotace


Harmonogram 

Archiv článků
Přehled aktuálních dotací