Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailMarketing 2015

Marketing 2015 - leták
.


Marketing - předběžná výzva
.ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU


Příjem žádostí bude v červnu - listopadu 2015. Podání žádostí je 1.kolové.


Program umožňuje podnikům získat dotace na jejich první či opakovanou účast na veletrzích a výstavách v zahraničí

Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí je omezena na max. 15 účastí v rámci projektu a max. 5 účastí/1 rok.

Žádat mohou malé a střední podniky (MSP). Působnost žadatele musí být na území ČR, mimo území hl. města Prahy. Podporované oblasti naleznete v letáku.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE


Způsobilé výdaje mohou být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu.

Jsou to:
  • Pronájem, zřízení a provoz stánku – grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby
  • Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, v rámci podpořeného projektu této Výzvy, zajišťovaná externím dodavatelem
  • Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí propagujících příjemce podpory a jeho produkty, obsahujících nezpochybnitelnou identifikaci příjemce podpory (název, logo, adresa) a povinné prvky publicity – propagační materiály v tištěné formě (letáky, prospekty, brožurky, katalogy), propagační materiály v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace), inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh, včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků, tisku (podpora je podmíněna současným poskytnutím dotace na veletrhy a výstavy v zahraničí)

VÝŠE DOTACE


Dotace na podporu individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí je 200 tis. - 5 mil. Kč.

Výše podpory je:
  • 50% způsobilých výdajů souvisejících s účastí na veletrhu
  • 50% způsobilých výdajů v režimu de minimis na dopravu a propagaci (max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí
  • 50% způsobilých výdajů v režimu de minimis na tvorbu marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav (max. 50 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí