Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailNemovitosti 2015

Nemovitosti 2015 - leták
.

.


Nemovitosti 2015 - výzva
.

.ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU


Příjem předběžných (registračních) žádostí je červen - srpen 2015. 


Plné žádosti se přijímají od září 2015 do ledna 2016.


Program podporuje modernizaci výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměnu na moderní podnikatelské objekty.

V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a následné nové výstavby. Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“.

Podpořit lze následující typy projektů:
  • a) Projekt regenerace zóny – projekt, jehož realizací dojde k přeměně technicky a účelově nevyhovujícího areálu nebo brownfieldu na podnikatelskou zónu
  • b) Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt

Příjemce musí podpořenou nemovitost využít k založení nové provozovny nebo k rozšíření sortimentu stávající provozovny nebo za účelem zásadní změny výrobního postupu. 

Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields (www.brownfieldy.cz), dále jen NDB, do kategorie brownfield nebo nemovitost k rekonstrukci. 

Náklady na pořízení dotčených nemovitostí bude možné zařadit mezi způsobilé výdaje Projektu pouze tehdy, pokud budou dané nemovitosti splňovat definici brownfields.

Pod pojmem Brownfield je myšlena nemovitost, která není efektivně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její celkové regenerace, a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

Žádat mohou malé a střední podniky (tzv. MSP). Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy. Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích stanovených programem. (viz. leták)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE


Dotace se poskytuje pouze na tzv. způsobilé výdaje, které souvisí s uskutečněním projektu.

Způsobilé výdaje jsou zatím stanoveny následovně:
  • Dlouhodobý hmotný majetek - úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
  • Nákup pozemků - nejvýše 10 % ostatních způsobilých investičních výdajů
  • Stavební práce (dle cen katalogů ÚRS)
  • Vybrané neinvestiční náklady (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu). 

V rámci Projektu rekonstrukce objektu je možné zařadit mezi způsobilé výdaje projektu náklady na navýšení původní podlahové plochy a kubatury o maximálně 100 % původního stavu objektu, který je předmětem Projektu.

Způsobilé výdaje vynaložené na rekonstrukci staveb musí být vyšší než výdaje na pořízení stavby nebo vyšší, než je tržní cena staveb před rekonstrukcí stanovená ve znaleckém posudku. Musí se jednat o technické zhodnocení stavby, nikoli pouhou opravu objektu. 

V případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. 

V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací.

VÝŠE DOTACE


Dotace je poskytována ve výši 1-200 mil. Kč.Podpora způsobilých výdajů je předpokládaná ve výši:
  • malý podnik 45% (do 49 zaměstnanců/aktiva nebo obrat nepřesahují 10mil.EURO)
  • střední podnik 35% (do 249 zaměstnanců/obrat do 50mil.EUR/bilanční suma do 43mil.EUR)

V případě podpory revitalizace zóny: max. 300,- Kč/m2 podnikatelské zóny

V případě podpory rekonstrukce objektu (min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci Projektu):
  • max. 3000,- Kč/m3 obestavěného prostoru (světlá výška pod 6m)
  • max. 1500,- Kč/m3 obestavěného prostoru (světlá výška nad 6m)

Povinností pro projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč bude provést Finanční analýzu investice. 

Pro projekty s celkovými výdaji nad 100 mil. Kč bude povinnost tzv. ekonomické analýzy, kde se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku.