Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailŠkolicí střediska 2015

Školicí střediska 2015 - leták
.


Školicí střediska - předběžná výzva
.ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU


Příjem předběžných (registračních) žádostí je červen - srpen 2015. 


Plné žádosti se přijímají od září do listopadu 2015.


Program je zaměřen na výstavbu a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.

Po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska naplněna alespoň z 50 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut). Nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví.

Podlahovou plochu školicího střediska mohou tvořit pouze prostory, které budou sloužit výhradně pro školené osoby, tedy školicí místnosti, ve velmi omezené míře a pouze v opodstatněných případech lze do těchto prostor zahrnout kanceláře pro lektory či vedení školicího střediska, místo pro přípravu kávy a drobného občerstvení, sociální zařízení apod.

Projekt může být realizován ve dvou částech. První část je investiční, kdy bude probíhat stavba/rekonstrukce a vybavení školicího střediska. V návaznosti na první část má příjemce dotace možnost realizace vzdělávacích aktivit v rámci křížového financování.

Žádat mohou malé a střední podniky (tzv. MSP). Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1. Seznam podporovaných oblastí naleznete v letáku.

Projety, jejichž součástí bude smlouva se vzdělávacím zařízením o možnosti využití školicího střediska pro vzdělávání studentů, budou zvýhodněny v procesu hodnocení projektů.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE


Dotace se poskytuje pouze na tzv. způsobilé výdaje, které souvisí s uskutečněním projektu.

Způsobilé výdaje jsou:
  • dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)
  • dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data),
  • drobný hmotný a nehmotný majetek
  • služby školitelů (pouze v případě křížového financování)

VÝŠE DOTACE


Dotace je poskytována ve výši 500 tis.- 5 mil. Kč.


Podpora způsobilých výdajů je předpokládaná ve výši: 
  • 50% pro malé i střední podniky v režimu deminimis

V případě podpory vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory vzdělávacího projektu přesáhnout:
  • 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky, max. 100 tis. Kč
  • 50 % způsobilých výdajů pro střední podniky, max. 200 tis. Kč